NDFC

Algemene voorwaarden

NL - Algemene voorwaarden

 1. Alle commerciële transacties tussen de the Nuts and Dries Fruits Company (hierna “NDFC” genoemd) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoop- of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. NDFC behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Iedere offerte uitgaande van NDFC is geheel vrijblijvend en blijft gedurende één maand geldig. Zowel de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen zijn louter indicatief. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatisch voor volgende bestellingen.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische aanvaarding van de bestelling van de klant door NDFC of bij begin van uitvoering door NDFC. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
 4. Behoudens anders overeengekomen, zijn de door NDFC verkochte goederen af te halen in de magazijnen van NDFC. Alle kosten van inontvangstname van de goederen zijn ten laste van de klant. Ingeval van levering bij de klant reizen de goederen steeds op risico van de klant. Vertraging van de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van NDFC. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.
 5. In België zijn de prijzen van NDFC (behoudens anders vermeld) exclusief BTW en exclusief levering, vervoer en verzekerings- en administratiekosten. NDFC behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke grenzen, tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, wijziging in de wet, veiligheidsmaatregelen, ...). Behoudens strijdige vermelding op de factuur, zijn de facturen betaalbaar in euro op de zetel van NDFC, netto, binnen de 30 dagen na factuurdatum. Een korting voor contante betaling kan slechts worden toegestaan indien vooraf uitdrukkelijk overeengekomen. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt en met een minimum van 15 % per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15 % op elke verschuldigde factuur met een minimum van 50 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit onverminderd het recht voor NDFC op vergoeding van hogere bewezen schade en vergoeding van de gemaakte (gerechtelijke) invorderingskosten. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van NDFC te voldoen, kan NDFC alle leveringen van goederen opschorten of niet-geleverde bestellingen annuleren tot wanneer alle uitstaande rekeningen integraal worden aangezuiverd. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag, alsook de eventueel verschuldigde intresten en boetebedingen, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle andere facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, en vervallen voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijke reorganisatie, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. Bij voortdurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalingsverplichtingen, om welke reden ook, behoudt NDFC zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant. De voorbehoudsloze betaling van het geheel of een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de eventuele gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. NDFC is gerechtigd om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag. Deze bepaling is tegenstelbaar aan de curator na faillissement van de klant. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief en binnen de acht dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.
 6. Behoudens andersluidend beding, zal de klant zijn klachten via aangetekend schrijven overmaken aan NDFC en dit (a) in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de 48 uur na de levering van de goederen, en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de 48 uur na de ontdekking van dit gebrek met een maximum van zes maanden na datum van levering. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Geen aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen gebreken en voor niet-conformiteit kan weerhouden worden in hoofde van NDFC indien deze termijnen zonder ontvangst van het hierboven vermelde aangetekend schrijven zijn verstreken. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bovendien bij verwerking, verandering door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending of doorverkoop van de verkochte goederen. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn, waarvan sprake in artikel 1648 BW, 6 maanden beloopt vanaf de datum van de levering.
 7. De aansprakelijkheid van NDFC is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. NDFC is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. NDFC is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht. Een tijdige en gegronde klacht van een klant (conform artikel 6) kan enkel aanleiding geven tot de (gehele of gedeeltelijke) vervanging of aanvulling door NDFC van de geleverde goederen, zonder dat NDFC tot hogere schadevergoeding kan gehouden zijn.
 8. Indien NDFC, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij NDFC of bij één van haar leveranciers.
 9. Alle verkochte goederen blijven eigendom van NDFC tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde of erover op enige wijze beschikken. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf de vooropgestelde dag van beschikbaarheid. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt NDFC automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan NDFC een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.
 10. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen NDFC en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (Vredegerecht Mechelen). Het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

FR - Conditions générales

 1. Toutes les relations commerciales entre la SPRL NDFC (dénommée ci-après « NDFC ») et le client, seront régies par les présentes conditions générales. En faisant sa commande, le client reconnait avoir pris connaissance du contenu des ces conditions et les accepter. Les présentes conditions générales priment de plein droit les conditions d’achat et/ou autres conditions générales du client, même si celles-ci stipulent qu'elles sont les seules à s'appliquer. La nullité éventuelle de l'une des dispositions des présentes conditions générales n'aura en aucune manière une influence sur la validité des autres clauses. NDFC se réserve le droit de modifier les dispositions des présentes conditions générales.
 2. Aucune offre faite par NDFC ne constitue une obligation dans le chef de NDFC, et toute offre reste valable pendant un mois. Les prix ainsi que les délais de livraison des biens offerts sont purement indicatifs. Une offre faite pour une commande ne vaut pas automatiquement pour des commandes suivantes.
 3. Une convention entre NDFC et le client ne se réalise que moyennant l’acceptation écrite ou électronique de la commande du client par NDFC ou par un début d'exécution par NDFC. Toute modification ou addition éventuelle n’est valable qu’après l’accord écrit des deux parties.
 4. Sauf convention contraire, les produits vendus par NDFC doivent être retirés sur les lieux de NDFC. Tous les frais de réception des produits sont à charge du client. En cas de livraison auprès du client, les risques du transport des produits sont toujours assumés par le client. Des livraisons tardives ne peuvent pas donner lieu au paiement d’amende, de dommages-intérêts, subrogation ou à la dissolution du contrat à charge de NDFC. Toute modification de commande annule les délais de livraison convenus.
 5. En Belgique, les prix de NDFC s'entendent (sauf mention contraire) hors TVA et hors frais de livraison, expédition, assurances et administration. NDFC se réserve le droit d’adapter les prix, en respectant les limites légales, pendant la durée de la convention, à l’évolution de ses coûts fixes et/ou variables en raison d'un changement de leur structure (matières premières, salaires, énergie, modification de la réglementation, mesures de sécurité, …). Sauf stipulation contraire, toutes les factures sont payables en euro, net, au siège social de NDFC dans les 30 jours à compter de la date d'émission de la facture. Un escompte pour paiement comptant ne peut être consenti qu’en cas de convention préalable et expresse. Le montant de toute facture qui n'a pas été payé à l'échéance, produira de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt au taux égal à celui établi par la loi de 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, avec un minimum de 15% par an. En cas de non-paiement à l’échéance, le montant des factures impayés sera majoré de plein droit de 15%, avec un minimum de 50 EUR à titre de dédommagement conventionnel et forfaitaire, même en cas d’attribution des délais de paiement, sans préjudice au droit de NDFC à l'indemnisation du dommage plus élevé établi et au compensation des frais (judiciaires) de recouvrement. Dans la mesure où le client s'abstient de régler une ou plusieurs créances à l’égard de NDFC, NDFC peut suspendre les livraisons de produits ou annuler les commandes non-livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les factures dues. En cas de défaut de paiement des factures à l’échéance, ainsi que des intérêts et clauses pénales éventuelles, toutes les factures, même pas échues, deviennent immédiatement exigibles et les modalités de paiement consenties s’annulent. La même règle s’applique en cas de menace de faillite, réorganisation judiciaire ou conventionnelle, demande de concordat, cessation de paiement, ainsi qu’en cas de tout fait dénonçant l’insolvabilité du client. Si le client persiste à ne pas répondre à ses obligations contractuelles de paiement, pour n’importe quelle raison, NDFC se réserve le droit de dissoudre le contrat sans frais et sans mise en demeure ou intervention judiciaire, par simple lettre recommandée adressée au client.Le paiement sans réserve – en tout ou en partie – d’un montant facturé implique acceptation de la facture. Paiements partiels sont toujours acceptés sous toute réserve en sans aucune reconnaissance préjudiciable, et sont imputés d’abord aux frais de justice, puis aux intérêts échus, puis à la clause pénale et finalement au montant principal. NDFC a le droit de compenser des créances et des dettes certaines, exigibles et réciproques qui existent entre elle et le client, à concurrence de la quotité le moins élevé. Cette stipulation est opposable au curateur en cas de faillite du client. Les factures ne peuvent être protestées valablement que par lettre recommandée et dans les huit jours à compter de la date d'émission de la facture et avec mention de la date d’émission et du numéro de la facture et d’une motivation détaillée. 
 6. Sauf stipulation contraire, le client transmettra ses plaintes par lettre recommandée à NDFC, et ce, (a) en cas de plainte pour des vices apparents ou un défaut de conformité, dans les 48 heures à compter de la livraison des produits, et (b) en cas de vices cachés, dans les 48 heures de la découverte de ce vice et en tous cas dans les six mois à compter de la livraison. Le dépôt d'une plainte ne décharge pas le client de ses obligations de paiement. Aucune responsabilité pour des vices apparents ou cachés ne pourra être retenue dans le chef de NDFC si ces délais sont arrivés à expiration sans réception de la lettre recommandée mentionnée ci-dessus. Toute action en garantie s’éteint en outre en cas de transformation, incorporation, par le client ou par des tiers ou en cas d’usage, charge et/ou usure anormal ou exceptionnel ou en cas de revente des biens vendus. Il est convenu que le bref délai selon l’article 1648 CC est de 6 mois à compter de la fourniture des produits. 
 7. La responsabilité de NDFC est limitée à la responsabilité que la loi impose impérativement. NDFC n'est jamais responsable de dommages indirects, tels que la diminution du chiffre d'affaires, le manque à gagner ou toute augmentation des frais généraux. NDFC n'est pas non plus responsable des vices causés de manière directe ou indirecte par un acte du client ou d'un tiers, qu'ils aient été provoqués par une faute, une négligence ou par un cas de force majeure.Une plainte fondée du client qui a été introduite à temps (conformément à l’article 6) ne peut donner lieu à une obligation de remplacer (partiellement ou totalement), soit de compléter les biens fournis, sans que NDFC puisse être tenue en outre à un dédommagement.
 8. Si NDFC, à cause de force majeure, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat ou si cette exécution est devenue déraisonnablement difficile, elle se réserve le droit de dissoudre le contrat sans frais ou indemnité, par notification écrite au client.Sont conventionnellement considérés comme cas de force majeure : guerre, circonstances naturelles, grève ou lock-out, incendie, inondation, saisie, embargo, manque de moyens de transport, pénurie générale de matières premières ou de biens, limitations à la consommation d’énergie et ce indépendamment du fait si ces circonstances ou le cas de force majeure frappe NDFC ou un de ses fournisseurs. 
 9. Tous les produits vendus restent la propriété de NDFC jusqu'au paiement complet du montant principal, des intérêts et des frais. Pendant cette période, le client ne peut vendre ou donner en gage les biens vendus à des tiers ni en disposer d’une autre manière. Les risques sont toutefois à charge du client à partir du moment de la disponibilité. En cas de non-respect de cette réserve de propriété et de l’interdiction d’aliénation, les biens vendus sont subrogés par le prix de vente en résultant, et le client est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 50% du pris de vente. 
 10. Tout litige concernant les présentes conditions générales ainsi que toute autre convention particulière conclue entre NDFC et le client seront soumis exclusivement aux tribunaux compétents de l'arrondissement de Courtrai (Justice de paix Mechelen). Le droit belge est applicable. L’application du Convention de Vienne sur la vente internationale est expressément exclue.

EN - General terms & conditions 

 1. All commercial transactions between the Nuts and Dries Fruits Company (hereinafter referred to as "NDFC") and the customer shall be governed by the present General Terms & Conditions. By placing an order with NDFC, the customer acknowledges having read and accepted the content of the present General Terms & Conditions. The present General Terms & Conditions take precedence over the general and/or other terms and conditions of the customer, even if these should indicate that they are the only valid terms. The annulment of any clause of the present General Terms & Conditions shall in no way affect the validity of the other clauses in spite of the annulment of the disputed clause. NDFC reserves the right to alter the terms of these General Terms & Conditions.
 2. Any offer from NDFC shall not represent any commitments on the part of NDFC and are valid for one month. The indicated prices as well as the delivery dates are merely indicative. An offer for one order shall not be automatically valid for subsequent orders.
 3. An agreement between NDFC and the customer shall only come into effect upon written or electronic acceptance of the customer's order by NDFC or by its execution by NDFC. Any modifications or extensions of an agreement shall only be valid upon mutual consent of both parties.
 4. Unless otherwise agreed, products that are sold by NDFC are to be picked up in the premises of NDFC. All costs resulting of the receipt of the products are at the charge and expenses of the customer. All deliveries in the premises of the customer are at customer’s risks. Delay of deliveries shall never oblige NDFC to pay any fines or compensations and shall never be a ground for subrogation or dissolution of the agreement at the charge of NDFC. Modifications of orders automatically annul all agreed or estimated delivery dates.
 5. In Belgium the NDFC prices (unless otherwise notified) are exclusive of VAT and exclusive of delivery, transport, insurance and administration costs. NDFC reserves the right to adjust the prices during the period of the agreement, within the limits of the law, to the evolution of her fixed and/or variable costs as a result of a modification in its structure (raw materials, wages, energy, changes in legislation, security measures, ...). Unless otherwise specified on the invoice, all invoices shall be payable in Euro at the registered office of NDFC, net, and within 30 days of the invoice date. A discount for cash payments can only be accorded when initially expressly agreed. Any amount that remains unpaid after due date shall be, legally and without prior notice of default, increased by an interest with a rate equalling the rate as indicated in the law of 2 August 2002 on the combating of late payment in commercial transactions, increased by seven percentage points and with a minimum yearly interest of 15%. In addition, any unpaid invoice shall be increased by a lump sum of 15% of the amount invoiced and remaining unpaid, with a minimum of 50 EUR, without prejudice to compensation for damages in regard to NDFC shown to be higher and (judicial) recovery expenses. In so far as the customer remains in default in respect to one or more outstanding payments to NDFC, the latter shall be entitled to discontinue all supplies of products or cancel undelivered orders until all outstanding accounts have been cleared. The default of payment of an invoice on its due date, including any interests and penalties due, entails the immediate exigibility of all invoices, including invoices that are not yet due, and annul all previously agreed payment modalities. The same rule applies in the case of threatening bankruptcy, judicial or conventional dissolution, judicial composition, persistent default of payment, or any other fact proving the insolvability of the customer. In case of persistent default of payment of the customer, for whatever reason, NDFC is entitled to put an end to the agreement without any charge or liability and without prior notice of default or intervention of any court, through a letter sent by registered mail to the customer. The payment by the customer – in whole or in part – of an invoice without any reservations implies approval of the invoice. Payments are always accepted, under reservation of all rights, and are written off first on the judicial costs, then on the interests due, then on the penalty clause and finally on the principal outstanding amount. NDFC shall be entitled to make claims for damages against the customer to compensate for any claims made by the customer in regard to NDFC. The present condition shall be opposable to the administrator in case of bankruptcy of the customer. Invoices can only be validly challenged by sending a letter by registered mail within eight days from the invoice date indicating the invoice date, the invoice number as well as a detailed justification.
 6. Unless otherwise agreed, the customer shall provide through a letter sent by registered mail to NDFC, (a) within 48 hours from the delivery of the products or from the performance of the obligations by NDFC, in the case of any complaint regarding visible faults or non-conformity, or (b) in the case of hidden faults, within 48 hours of discovering such faults and no later than six months from the date of delivery. Notification of a complaint shall not absolve the customer from the obligation to make payments. No liability for visible or hidden faults can be sustained by NDFC if this period has elapsed without receipt of the above-mentioned registered letter. In addition, NDFC is exempted from any liability as of the transformation, incorporation of the products sold by the customer or by any third parties, or in case of abnormal or exceptional use or resale of the products sold.By agreement, the short period of time as indicated by article 1648 of the Belgian Civil Code is fixed at 6 months as from the date of delivery.
 7. Liability of NDFC shall be confined to liability which is compulsorily imposed by law. NDFC shall not be held liable for indirect damage, such as loss of turnover, loss of profit or any rise in general costs. Neither shall NDFC be liable for any damages resulting from faults caused directly or indirectly by an action of the customer or third party, regardless of whether this is caused by a fault or omission, or in the case of force majeure. Justified complaints received in time (in accordance with article 6) from the customer shall result in the substitution (in whole or in part) or supplementation by NDFC, without any obligation on the part of NDFC to make additional compensation for damages.
 8. If NDFC is in the impossibility to execute the agreement or if this execution has become unreasonably difficult, because of force majeure, NDFC is entitled to terminate the agreement without any charge or liability, through a written notification to the customer. Are to be considered as circumstances of force majeure: war, natural disasters, strike or lock-out, fire, flood, confiscation, embargo, insufficient means of transport, general scarcity of raw materials or goods, limitations on energy consumption, irrespective of the fact that the circumstance of force majeure occurs with NDFC or its suppliers.
 9. All products sold shall remain the property of NDFC until full payment has been made of the principal amount, interests and costs. During this period, the customer shall not sell or pledge the products sold to a third party, or to dispose of the goods in another way. The risks, however, shall be at the customer's expense from the time of availability of the products as agreed.If the customer fails to meet the above title retention and prohibition of alienation, the above right automatically passes on the resulting sales price, and the customer shall pay to NDFC a compensation equal to 50% of the sales price.
 10. Any dispute arising from the present General Terms & Conditions, as well as disputes arising from any other agreement entered into by both parties, shall be settled through the competent courts of Antwerpen, which shall have exclusive jurisdiction. Belgian Law shall apply. The application of the CISG is expressly excluded. 

Webshop powered by Marcando